Rozety do rur

ROZETY DO RURY 12mm

a. Rozeta do rury 12 x 64 szlif – zdjęcie 1
b. Rozeta do rury 12 x 64 poler – zdjęcie 2

ROZETY DO RURY 16mm

a. Rozeta do rury 16 x 64 szlif – zdjęcie 1
b. Rozeta do rury 16 x 64 poler – zdjęcie 2

ROZETY DO RURY 20mm

a. Rozeta do rury 20 x 64 szlif – zdjęcie 1
b. Rozeta do rury 20 x 64 poler – zdjęcie 2

ROZETY DO RURY 25mm

a. Rozeta do rury 25 x 64 szlif – zdjęcie 1
b. Rozeta do rury 25 x 64 poler – zdjęcie 2

ROZETY DO RURY 40mm

a. Rozeta do rury 40 x 95 szlif – zdjęcie 1
b. Rozeta do rury 40 x 95 poler – zdjęcie 2, 3

ROZETY DO RURY 42,4mm

a. Rozeta do rury 42,4 x 95 szlif – zdjęcie 1
b. Rozeta do rury 42,4 X 95 poler – zdjęcie 2, 3

ROZETY DO RURY 50mm

a. Rozeta do rury 50 x 95 szlif – zdjęcie 1
b. Rozeta do rury 50 X 95 poler – zdjęcie 2, 3

ROZETY DO RURY 50,8

a. Rozeta do rury 50,8 x 95 szlif – zdjęcie 1
b. Rozeta do rury 50,8 X 95 poler – zdjęcie 2, 3